БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН 2015

"Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь" төсөл

Хуудас 45 -с 45