БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ НӨХӨРЛӨЛҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН 2015