Орхон аймаг (10)

 • Баян-Өндөр (3)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Хөвнтөн ой  2012.04.24 299      
  2  Унаган байгаль  2009.03.17  353      
  3  Мандал нөхөрлөл  2005.04.08  211      

 • Жаргалант (10)

  10      

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Ногоо Уул  2007  215      
  2  Элсэн нүүр  2007  998      
  3  Урт нүүр  2008.04.20  1021      
  4  Өнө марал  2010.04.20  591      
  5  Даян өгөөж  2010.06.29  723      
  6  Габилин  2011.12.15  243      
  7  Баруун хайрхан  2010.06.11  476      
  8  Зүүн булаг  2012.04.20  124      
  9  Шувуут  2009.05.16  713      
  10  Мөнхбулаг  2011.12.15  937