Төв аймаг (127)

 • Алтанбулаг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Аргалант (14)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хадан-Ус 2006.3.24 4867 49    
  2  Бага хангай 2007.03.19 5000  13    
  3  Бага цагаан  2007.04.27  4500  11    
  4  Хусан баганат    5000  18    
  5  Эвсэг  2007.4.27  5000  30    
  6  Бяцхан  2007.07.01  5000  49    
  7  Их хангай  2007.04.27  4500  24    
  8  Шувуун даваа  2007.04.27  4500  36    
  9  Тост  2007.04.27  4500  20    
  10  Жавхлант    5000  22    
  11  Цагаан Уул  2007.04.27  5000  32    
  12  Аргал  2007.03.19  5000  53    
  13  Сэртэн  2007.04.27  5000  58    
  14  Шар ямаат  2007.03.19  5000  38    

 • Архуст

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Батсүмбэр (16)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хужирт    1000 27    
  2  Уйлант 2008  2130  40    
  3  Бугандайн зоо 2007.03.24  2792  36    
  4  Дуган даваа  2008  1150  35    
  5  Хүрхрээ  2009.12.28  2788  32    
  6  Мөнгөн суварга  2011  1477  29    
  7  Гурван даваа 2012.05.06  750  30    
  8  Тусгалт    1147  27    
  9  Байгаль ээж  2008  1200  24    
  10  Хан-хөхий  2007.06.25  581  16    
  11  Хуштай  2010.04.06  830  18    
  12  Баялаг хангай  2013.08.01  398  38    
  13  Моност  2012.06.01  383  18    
  14  Байц  2007.03.21  2900  23    
  15  Баянбулаг  2007.10.05  2175  70    
  16  Алтан орз  2011.06.15  959  42    

 • Баян

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баяндэлгэр (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Байшинт 2014.07.04    16    
  2  Шургуйт  2014.07.04  4242.7  14    

 • Баянжаргалан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баян-Өнжүүл (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Хойд-Өнжүүл  2013.05.07    11    
  2  Есөн эрдэнэ хайрхан  2014.02.25    11    

 • Баянхангай (2)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Ханхмай 2008  5000  55    
  2  Алтан өргөө  2008.1  4500  25    

 • Баянцагаан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баянцогт (7)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Эх байгаль 2010.03.10  679  29    
  2  Бөгтөр нарст 2009.03.10  304 26    
  3  Баялаг 2009.03.10   556  32    
  4  Ноён-Уул  2011.06.20  622  18    
  5  Хангинах  2009.02.01  453  24    
  6  Дэлгэрэх  2010.03.10  470  25    
  7  Ногоон нуруу 2013.05.10   480  19    

 • Баянчандмань

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Борнуур (10)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Аргууль  2016  598 10    
  2  Жаргалант 2015 50 11    
  3  Моностой 2014 2086 20    
  4  Буянт зур 2014 1222 18    
  5  Суварга хайрхан  2014.12.28  2404 17    
  6  Сүжигт хайрхан  2014.03.03  2869  18    
  7 Шивэртэй хайрхан Ус-Эрдэнэ  2014.07.01  2685  44    
  8  Эрдэнэ хайрхан  2012.02.10 800  16    
  9  Баян булаг 2014  1174  23    
  10  Арангат Баянгол 2008.07.23  4478  20    

 • Бүрэн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Дэлгэрхаан

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Жаргалант (44)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Арцат уул  2010.04.20 648  5    
  2  Шинэ гацуур 2011.01.20 495 13    
  3  Мөнх ногоон төгөл  2015.08.16  423  14    
  4  Буянт хөрш  2005.09.28  20.5  20    
  5  Их тайга  2005  594  10    
  6  Хайрхан  2010.04.16  486  6    
  7  Цант  2010.01.05  206  4    
  8  Өргөн булаг  2011.08.25  460  6    
  9  Тайс  2015.08.12  409  8    
  10  Бяцхан булаг  2008.3.20  518  10    
  11  Хөвч ой  2008.07.23  205  12    
  12  Шар аргаа  2008.07.23  392  25    
  13  Хар ямаат   284 6    
  14  Саруул  2006.05.10 567 6    
  15  Хонгор ээж  2010.04.10  614  11    
  16  Мухдагын ой  2010.12.20  533  6    
  17  Хөндлөн  2015.01.28  674  11    
  18  Дэлгэр булаг  2008.05.15  544  10    
  19  Их морин төгөл    450  9    
  20  Зулзагана төгөл  2010.05.20  387  7    
  21  Гүн булаг  2015.12.03  1057  9    
  22  Шинэ жаргалант  2010.03.18  903  9    
  23  Баянхангай  2015.11.16  713  8    
  24  Ар цант  2009.11.20  375  12    
  25  Амар жаргалант  2010.05.10  603  8    
  26  Ногоон ирээдүй  2010.02.20  426  12    
  27  Хуст  2010.02.20  430  12    
  28  Баянбулаг    2175  70    
  29  Ар булаг  2009.12.10 481 14    
  30  Устай нуга    460  5    
  31  Баян арвижих  2009.12.10  323  7    
  32  Буган ой  2015.03.06  623  9    
  33  Буйлааст хайрхан  2010.05.28  257  5    
  34  Буйлааст  2010.02.16  472  10    
  35  Мойлт  2010.12.20  430  8    
  36  Өвөр марзтай  2010.01.25   525  5    
  37  Буган толгой   2006.03.18  2300  13    
  38  Ногоон төгөл 2010.03.15  372  8    
  39  Хонгор  баян  2008.05.10  816  11    
  40  Дэлгэрэх ой 2015.12.12  607  6    
  41  Баян энгэр 2010.10.15  563  6    
  42  Ногоон гацуур   2009.12.22  121  5    
  43  Ногоон моност   2009.12.25  1050  5    
  44  Шар хөтөл    150  5    

 • Заамар

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Зуунмод

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Лүн (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Өгөөмөр малчдын холбоо 2006.08.05  210 25    
  2  Сонин хангай 2010.10.18   310  18    
  3  Хангай 2006.03.20   267  18    
  4  Адуун чулуу  2007.04.20  270  20    
  5  Цагаан толгой  2009.09.01  178  22    
  6  Урд нуруу 2012.12.21   214  15    

 • Мөнгөнморьт (23)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Булаг ундрах 2009  1675  16    
  2 Мөнх-Оргил  2006.07.20  300  28    
  3 Хэрлэн эх  2014  4771  18    
  4 Шарга морьт  2014  3862  19    
  5 Энгэр нуур    5140  19    
  6 Зоргол  2006  4133  30    
  7 Байц  2006  1237  8    
  8 Баян  2006  2186  28    
  9 Харганат    1832  15    
  10 Гутай  2006  3619  27    
  11 Жаргалант  2006  3810  13    
  12 Бор хоньт    4264  20    
  13 Их-Ундарга  2014  3381  17    
  14 Номгон тогос Алтан нар  2006  2097  13    
  15 Цогт өндөр    3809  34    
  16 Тогос хайрхан    3909  16    
  17 Суварган булаг  2014  544  13    
  18 Зүүн бүрх  2006  2389  22    
  19 Бумбат  2014  1881  18    
  20 Баруун бүрх  2006  2896  28    
  21 Гурван наран  2009  3727  22    
  22 Баянбулаг  2014  3696  24    
  23 Баялаг арвижих  2014  1779  25    

 • Өндөрширээт

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сүмбэр

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Сэргэлэн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Угтаалцайдам

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Цээл

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Эрдэнэ (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1  Берека 2016.04.26  941 9    
  2            

 • Эрдэнэсант

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2