Хэнтий аймаг (111)

 • Батноров

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1            
  2            

 • Батширээт (17)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1 Мон-Эг   1562 63    
  2 Согоот 2008-04-05 8775 23    
  3 Эв эе 2005-08-05   20    
  4 Хөх хавцал 2003-08-05 8773 38    
  5 Хамтын хүч   8335 45    
  6 Хайрхан уул 2005-08-05   14 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент  
  7 Рашаан-хад   14427 41    
  8 Улаан хад 2005-08-05 3949 16 Ойн менежмент  
  9 Арангатай 2006-04-29 7659 47 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент  
  10 Хаслиг 2006-11-20 13210 39    
  11 Номгон 2008-01-01 6546 25    
  12 Онон харуул 2009-01-01 9464 38 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент  
  13 Цэгээн 2009-05-05 7482 32 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент  
  14 Цагаан үзүүр 2009-07-20 9564 24    
  15 Арвин хайрхан   534 13 Ойн менежмент, Усны менежмент  
  16 Тэргүүн өндөр 2005-08-05 696 19    
  17 Манаат 2010-04-29 11329 43 Ойн менежмент  

 • Баян-Адрага (9)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Байгалийн өгөөж  2012-03-27  5,900  81 Усны менежмент   
  2 Зүүн хужиртай  2014-08-11    21  Аялал жуулчлалын менежмент, бусад чигэлэл  
  3 Цагаан чулуут  2008-12-27   40 Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент   
  4 Гучит баялаг  2010-06-26    13    
  5 Шувуут ногоон  2010-02-04  6400  39  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  6 Шинэст онон  2009  192  20    
  7 Өлзийт хайрхан  2010-01-19  4800  22  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  8 Баян хангай  2010-01-28  2000  55  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  9 Онон  2009-12-23  800  17 Ойн менежмент, Усны менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент  

 • Баянхутаг

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1            
  2            

 • Баянмөнх (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1  Язаарын гурван овоот  2014-06-23  12800  11    
  2            

 • Баян-Овоо

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1            
  2            

 • Биндэр (25)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1 Ханхар 2011-11-08 4559 15 Ойн менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  
  2 Жавхлант 2012-01-04 303 16 Ойн менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  
  3 Тэнгэр 2008-03-25 7794 30 Ойн менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  
  4 Ургах наран 2011-01-26 4553 20 Ойн менежмент  
  5 Ар булаг 2009-10-28 583 43 Ойн менежмент  
  6 Дэлгэр- Онон 2007-01-17 6427 38 Ойн менежмент,  
  7 Эх нутаг 2011-11-08   11 Ойн менежмент  
  8 Хөмөл-Балж 2011-06-05 48221 55 Ойн менежмент  
  9 Сэрүүн Баялаг   6561 42 Ойн менежмент, Амьтны менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент  
  10 Хуяантай 2011-01-03 1963 9 Ойн менежмент  
  11 Унаган байгаль 2008-03-25 8395 33 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент  
  12 Монхоодой 2010-03-25 6000 26 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  13 Мандалхаан 2009-04-30 3423 26 Ойн менежмент  
  14 Буурал сонсор 2007-05-30 7220 15 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  
  15 Дэлгэрхаан 2012-06-06 1572 17 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  16 Баянгол 2011-12-13 6000 54 Ойн менежмент, Байгалийн ургамлын менежмент  
  17 Хувьтай 2011-11-08 5738 26 Ойн менежмент  
  18 Танар 2010-05-28 529 16 Ойн менежмент  
  19 Амин хутаг 2009-10-28 6000 15 Ойн менежмент  
  20 Яргуй 2009-10-28 1836 18 Ойн менежмент  
  21 Гурван мангуд 2011-06-05 1161 10 Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  22 Цагаан нуга 2009-10-28 746 14 Ойн менежмент  
  23 Баянхараат 2012-02-07 148 15 Ойн менежмент  
  24 Хондын тал 2013-03-18 3450 24 Ойн менежмент  
  25 Өвөрбүрд 2011-01-24 1618 19 Ойн менежмент  

 • Дадал (10)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Алтан зориг         Байгалиа хамгаалж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэгсэд
  2 Асгат  2009-3-15 750  21  Ойн менежмент, Усны менежмент    
  3 Амирлангуй  2007-4-5 4133  28  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент    
  4 Баянцагаан  2006-10-9 2672  26 Ойн менежмент  
  5 Цагаан булаг    380 38   Ойн менежмент,    
  6 Галттайн гол 2009    21  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент  
  7 Шовгор 2008-4-25  2305  24  Ойн менежмент  
  8 Барч 2011-11-27  790  21  Ойн менежмент, Бэлчээрийн менежмент, Усны менежмент   
  9 Энх өндөр 2011-8-16       
  10 Маяагт  2009-8-16 3607  18   Ойн менежмент, бусад чиглэл  

 • Дархан (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1 Дархан-Хан 2013-07-04   37878,8  13    
  2            

 • Дэлгэрхаан (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1  Баянхаан  2016-2-26 609  23  Ойн менежмент   
  2            

 • Галшар (1)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1 Баянхаан  2013-01-24   1513,836 23    
  2            

 • Жаргалтхаан (5)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1 Чулуут  2006  1816  45    
  2 Гурван баян  2005.02.14  2621  25    
  3 Дэлгэр-Овоо  2008.02.19  711  26    
  4 Ар баян гол  2007.02.27  3810  14    
  5 Овооны бүрд  2007.02.27  713  27    

 • Хэрлэн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (танилцуулга)
  1            
  2            

 • Мөрөн

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1            
  2            

 • Норовлин (7)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Нуруу нарс  2010-09-08  5945  23    
  2 Баян  2010-06-09 2132   25    
  3 Цэнгэх  2009-03-20    33    
  4 Хан-Уул  2010-09-08 4592   59    
  5 Хамтын хүч  2010-09-03 2322   20    
  6 Хамтын хүч  2007-04-11 3366   17    
  7 Алдар-Анд  2007-04-25  18400  16    

 • Өмнөдэлгэр (28)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Овоот 2011 340 30    
  2 Өлзийт 2011        
  3 Төгөл 2007-04-25 4304 15    
  4 Энх 2007-04-09 4931 35    
  5 Өвөр асгат 2007-04-25 2324 30    
  6 Зүрхийн булаг 2011 1420 17    
  7 Хурхын эх 2010 888      
  8 Цагаан суварга 2007-07-25 3387 40    
  9 Тэнүүн 2011-03-24 7559 24    
  10 Өргөн Мандал 2007-02-20 2889 76    
  11 Хурхын дэв 2008-12-03 1429 18    
  12 Нөөлөгт 2007-04-25 3737 30    
  13 Чандмань 2007-03-13 6833 30    
  14 Бугат хангай 2006-03-14 4922 34    
  15 Сууриа 2013 1427 26    
  16 Соглоо 2011-02-21 1784 17    
  17 Мөнгөн цагаан 2012 505 26    
  18 В. Эрдэнэчимэг 2006-04-07 13213 37    
  19 Дэлгэрхаан 2011-06-06 1318 37    
  20 Өгөөмөр 2013-11-26 10970 50    
  21 Баян-Овоот 2007-05-03 10955 30    
  22 Мангирт 2006-03-20 8906 54    
  23 Лаглуу 2008-04-13 1922 44    
  24 Номт 2014-07-30        
  25 Баян Өлзий 2007-07-25 4866 63    
  26 Эрдэнэ хаан 2011-01-07 307 30    
  27 Сайхан өндөр 1998-02-18 5518 34    
  28 Ноён Жаргалант 2007-07-25 8374 30    

 • Цэнхэрмандал (6)

  д/д Нөхөрлөлийн нэр

  Байгуулагдсан огноо

  Хариуцан хамгаалдаг талбайн хэмжээ, га

  Гишүүдийн тоо

  Үйл ажиллагааны чиглэл Нөхөрлөлийн онцлог (Танилцуулга)
  1 Буурал-Юүдэг  2011-08-01    14    
  2 Баян бэрх  2010-12-22    10    
  3 Даянт  2011-08-01    22    
  4 Моностойн зоо  2011-08-01    17    
  5 Согоот  2013-12-11    185    
  6 Хөх нуур  2016-02-26  609  23