Судалгаа (2)

Нөхөрлөлийн шинэчлэсэн бүртгэл явуулах тухай БОНХАЖ-ын Сайдын албан даалгавар гарлаа.