Нөхөрлөлийн шинэчилсэн бүртгэл явуулах тухай БОНХАЖ-ын Сайдын албан даалгавар гарлаа.

17 11-р сар 2016
Author :  

Нөхөрлөлийн шинэчлэсэн бүртгэл явуулах тухай БОНХАЖ-ын Сайдын албан даалгавар гарлаа.