Төсөл, хөтөлбөрүүд

 1. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа WWF төсөл

http://mongolia.panda.org/

 1. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Биологийн олон янз байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд ойн гол экосистемүүдийн дасан зохицох нь” хөтөлбөрийн 2-р үе шатны төсөл,

www.giz.de

 1. АХБ-ны санхүүжилттэй БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих” төсөл,

www.adb.org

 1. Германы хөгжлийн банкны санхүүжилттэй БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл

www.devex.com

 1. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг (REDD+) бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсад Үндэсний ойн тооллогыг хийх” төсөл,

https://www.giz.de

 1. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах” төсөл
 1. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, тогтвортой ойн менежмент, нүүрстөрөгчийн хийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх” төсөл,

www.thegef.org

 1. НҮБХХ-өөс БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй эмзэг голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төсөл,

www.adaptation-fund.org

 1. НҮБХХ-өөс БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” төсөл,

www.mn.undp.org

 1. АХБ-ны санхүүжилттэй БОНХЯ-нд хэрэгжиж байгаа “Туул голын орчныг сайжруулах” төсөл,

www.adb.org

 1. Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас БОАЖЯ, БСШУЯ-нд хэрэгжиж буй “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөл ,

www.zg.ch

 1. НҮБХХ-өөс БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй эмзэг голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төсөл

www.adaptation-fund.org,