Хэнтий аймгийн байгалийн нөөцийн хамтын менежментэд оролцогч талуудын уулзалт, зөвлөлгөөн

26 10-р сар 2016