Print this page

Сэлэнгэ аймгийн байгалийн нөөцийн хамтын менежментэд оролцогч талуудын уулзалт, зөвлөлгөөн

26 10-р сар 2016
Author :  

Сэлэнгэ аймгийн байгалийн нөөцийн хамтын менежментэд оролцох талуудын уулзалт, зөвлөлгөөн