Төслөөс нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагаанд үзүүлсэн санхүүгийн дэмжлэг

01 11-р сар 2016