"ТҮМЭНХААН-ШАЛЗ" ОНТХГ-т хэрэгжүүлсэн тарвага нутагшуулах ажил

01 10-р сар 2016